Algemene voorwaarden

1. Definities

Accommodatie: De hotelkamer en alle voor gasten toegankelijke ruimtes van het hotel en het park waarin het hotel is gelegen dan wel waarvan het hotel geacht wordt deel uit te maken.

Administratiekosten: Kosten die samenhangen met de reservering (voorkeurstoeslag e.d.).

Alleen reizende jongeren: personen die op het moment van reservering of het moment van het aangaan van een Overeenkomst de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die ouder zijn dan 21 jaar.

Annulering: De schriftelijke beëindiging door de Recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Bewakingspersoneel: het (ingehuurde) personeel dat voor en namens de Ondernemer de handhaving verzorgt van rust en regels.

Care-arrangement: De huur van Accommodatie met een zorgarrangement.

Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Recreant en/of zijn Mederecreant(en).

Faciliteiten: Alle voorzieningen binnen of buiten de Accommodatie waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt

Gasten: Alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of de Faciliteiten.

Gezin: Een gezelschap van ouder(s) met hun op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven minderjarige kinderen.

Groep: Alle gezelschappen niet zijnde een gezin en/of elke gelijktijdige reservering van meerdere hotelkamers.

Hotelkamer: de ruimte in de Accommodatie die bestemd is voor overnachting door een in de Overeenkomst bij naam aangeduide Gast.

Hotelreglement: Het reglement dat voor de Accommodatie is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen die per Accommodatie kunnen verschillen

Informatie: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de Accommodatie, de voorzieningen en de regels betreffende het verblijf.

Kosten: alle kosten voor de Ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf.

Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en) of bij gebreke van vermelding van dezen, de met de Recreant meereizende personen.

Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de Accommodatie aan de Recreant ter beschikking stelt en tevens de gebruiker is van deze Algemene voorwaarden.

Overeengekomen prijs: de vergoeding die de Recreant aan de Ondernemer betaalt voor de door de Ondernemer aan de Recreant verleende diensten en/of geleverde zaken.

Parkreglement: Het reglement dat voor een park is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen die per park kunnen verschillen.

Recreant: degene die met de Ondernemer de overeenkomst betreffende de Accommodatie aangaat.

Reglement Groepen en/of specifieke gevallen: het reglement dat de Ondernemer hanteert voor Groepen en andere specifieke gevallen ter voorkoming van schade en overlast.

Reissom: Huurkosten en overige kosten (lokale heffingen en evt. bijboekingen ) exclusief voorkeurstoeslag, verzekeringskosten, inclusief eventuele kortingen.

Totaalprijs: Het totaal verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen de Ondernemer en Recreant.

Wijziging: Een verandering van de overeenkomst zoals o.a. het wijzigen van de huurperiode of de aard van de Accommodatie.

2. Inhoud, duur en afloop van de overeenkomst

De Ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Recreant de overeengekomen Accommodatie voor de overeengekomen periode ter beschikking, als gevolg waarvan de Recreant en bij name in de Overeenkomst genoemde Gasten het recht verkrijgen om deze Accommodatie te gebruiken.

De Ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Recreant te verstrekken. De Ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de Recreant bekend.

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de Recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De Recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de Mederecreanten(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens de Ondernemer gedane aanbiedingen en op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Recreant terzake het gebruik van de Accommodatie.

Naast deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing het betreffende de Accommodatie door de Ondernemer opgestelde Hotelreglement en het Parkreglement van het park waarvan het Hotel deel uitmaakt c.q. waarin het Hotel is gelegen. Beide Reglementen maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en dienen als zodanig als één geheel te worden gezien

Indien de aanbieding is uitgebracht ten behoeve van een verblijf door een Groep en /of de Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Recreant is aangegaan ten behoeve van een verblijf door een Groep, is daarop tevens het Reglement Groepen van toepassing. Dit Reglementen Groepen maakt alsdan onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en dient als zodanig als één geheel te worden gezien.

Indien de Ondernemer ten aanzien van de Accommodatie in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden en de voornoemde Reglementen nadere regels heeft uitgevaardigd, zijn deze regels eveneens van toepassing.

De Algemene Voorwaarden, de voornoemde Reglementen en de aanvullende regels worden op eerste verzoek kosteloos aan de Recreant toegezonden en zijn tevens te downloaden van de website van de Ondernemer(www.roompot.nl/informatie).

Gasten zijn verplicht de in de Algemene Voorwaarden, Reglementen en nadere regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen.

De Recreant dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn Gasten kennis nemen van de Algemene voorwaarden, Reglementen en nadere regels. De Recreant staat in voor naleving daarvan.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en/of de Reglementen en/of de nadere regels.

De Ondernemer wijst alle andere voorwaarden waarnaar de (Mede)Recreant (of een Gast) verwijst of die door de (Mede)Recreant (of een Gast) worden gebruikt van de hand.

In geval van een overeenkomst inzake een Care-arrangement geldt dat voor het gedeelte dat ziet op de ingehuurde zorg/care de zorgverlener (en dus niet de Ondernemer) de wederpartij is van de (Mede)Recreant.

4. Reserveringen/kortingen/betalingen

Reservering

Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door de Recreant die op het moment van reservering c.q. op het moment van het aangaan van de Overeenkomst de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De Ondernemer is gerechtigd om te allen tijde een afschrift van het identiteitsbewijs van een Gast te verlangen. Het verkeerd en/of in strijd met de waarheid opgeven van namen en/of adres en/of geboortedatum en/of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering uit de Accommodatie onverminderd het recht van de Ondernemer op betaling van de Totaalprijs.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

Na reservering ontvangt de Recreant een bevestiging met de betalingsvoorwaarden.

Op verzoek kan de bevestiging van een reservering per post plaatsvinden.

Indien de Recreant van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Recreant dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de Ondernemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan op beweerde onjuistheden geen beroep meer worden gedaan en wordt de bevestiging als correct beschouwd.

Indien de Recreant binnen 14 dagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de boekingscentrale van de Ondernemer bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Pas wanneer de reservering door de Ondernemer is bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

Groepen

Voorafgaand aan een reservering ten behoeve van een Groep dient te allen tijde contact te worden opgenomen met het hoofd van de boekingscentrale. Deze kan beslissen dat de betreffende Groep (in een bepaalde periode of Accommodatie) niet ontvangen kan worden, bij welke beslissing o.a. de aard, het doel en de omvang van de Groep een rol kunnen spelen.

In geval van Alleenreizende jongeren dient de Recreant bij aanmelding te allen tijde uit eigener beweging te melden dat het gaat om een Groep Alleen reizende jongeren. Alleen reizende jongeren worden uitsluitend toegelaten tot een beperkt aantal Accommodaties en/of parken. De aanmelding van een Groep dient schriftelijk te worden vastgelegd. De Recreant die boekt terwijl alle Mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “Alleenreizende jongeren” .

Indien een Groep niet voorafgaand aan de reservering is aangemeld of anderszins niet voldoet aan de aan een Groep gestelde voorwaarden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om een arriverende Groep te weigeren zonder restitutie van de Totaalprijs. Dit geldt onverkort wanneer dit pas blijkt als het verblijf al een aanvang heeft genomen.

De Ondernemer voert een aanvullend beleid ten aanzien van Groepen en/of specifieke gevallen ter voorkoming van schade of overlast. Dit beleid is vastgelegd in het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen (artikel 9). Dit Reglement maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en is daarmee onverkort van toepassing op de overeenkomst. Onderdelen van dit Reglement zijn onder meer het betalen van een extra Waarborgsom (bij aankomst in het Park), het bedingen van een contractuele boete en het opgeven van de namen van alle leden van de Groep. De Ondernemer kan in voorkomende gevallen beslissen om af te wijken van dit beleid en daarbij nadere voorwaarden stellen.

Kortingen

Eventuele korting dient direct bij reservering gemeld te worden. Verrekening of restitutie is daarna niet meer mogelijk.

Op arrangementen zijn kortingsregelingen niet van toepassing, tenzij expliciet anders is vermeld.

Arrangementen of kortingsregelingen zijn uitsluitend van toepassing op een beperkt aantal Accommodaties.

Combinaties van kortingen zijn uitgesloten tenzij expliciet anders vermeld.

Annulering en no-show

Bij annulering betaalt de Recreant een vergoeding aan de Ondernemer. Deze bedraagt:
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum van het verblijf: de kosten van de eerste nacht van het verblijf;
 • bij annulering na de dag van de ingangsdatum van het verblijf, de kosten van de reeds verstreken periode van het verblijf, vermeerderd met de kosten van één nacht, met dien verstande dat de vanwege de annulering aan de Ondernemer verschuldigde vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de Totaalprijs.

Tijdens het eerste weekend van september (donderdag t/m zondag) gelden voor Hotel Marinapark

Volendam de volgende annuleringvoorwaarden:
 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de huurprijs + 100% administratiekosten.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden indien de Accommodatie door een derde op voordracht van de Recreant en met schriftelijke instemming van de Ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en de Totaalprijs, van deze derde door de Ondernemer is ontvangen.

Indien de Gast zonder annulering geen gebruik maakt van hetgeen waartoe de Ondernemer zich in de Overeenkomst heeft verplicht, wordt dit geacht een no show te zijn en blijft de Recreant gehouden de Totaalprijs aan de Ondernemer te voldoen, terwijl de verplichting van de Ondernemer om de gereserveerde en overeengekomen Accommodatie ter beschikking van de Gast te houden komt te vervallen.

Indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot het verlenen van aanvullende diensten door de Ondernemer tegen een overeengekomen prijs, diensten ter zake van het verstrekken van maaltijden en dranken daaronder begrepen, geldt de hiervoor genoemde annuleringsregeling. Indien en voor zover de Overeenkomst of een nadere reservering strekt tot het verlenen van aanvullende diensten door de Ondernemer op een bepaald tijdstip, zonder dat concreet invulling is gegeven aan de omvang van de te verlenen dienst en zonder dat ter zake reeds een prijs is overeengekomen (bijvoorbeeld de reservering van een tafel in het restaurant van de Accommodatie), is de Ondernemer gerechtigd aan de (Mede) Recreant of de Gast een vergoeding aan de (Mede)Recreant en/of de Gast in rekening te brengen van Eur 10,00 per persoon waarvoor de reservering is gemaakt, indien een of meerdere personen ten behoeve van wie de reservering is gemaakt, niet binnen 15 minuten na het bepaalde tijdstip zich bij de Ondernemer hebben gemeld om de betreffende dienst aan zich te laten verlenen.

Betaling

De Recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend.

De door de Ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

5. Prijs(wijzigingen)

De (Totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Ondernemer zijn vastgesteld dan wel op enige andere wijze zijn gecommuniceerd.

Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de Ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en/of heffingen die direct op de Accommodatie of de (Mede)Recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de Recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Alle in uitingen van de Ondernemer opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende B.T.W.-tarief. (in Duitsland MwSt tarief) Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting, overige heffingen en/of belastingen, en overige (al dan niet van overheidswege opgelegde) toeslagen, tenzij expliciet anders aangegeven. De omvang en verschuldigdheid van lokale heffingen zijn afhankelijk van de plaats waar de Accommodatie is gelegen.

Tenzij anderszins blijkt uit uitingen die door de Ondernemer zijn gedaan, zijn kosten voor het gebruik van aanvullende faciliteiten betreffende de Accommodatie (zoals minibar, sportfaciliteiten, zwembaden, wellnessetc) niet in de Totaalprijs begrepen.

6. Wijziging of Aanvulling van de overeenkomst

Indien de Recreant na het sluiten van de overeenkomst nog Wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de Ondernemer vrij om te bepalen of, in hoeverre en tegen welke prijs Wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Indien de Ondernemer bereid is een Wijziging te accepteren is deze gerechtigd ter zake de administratie van de Wijzigingen daarvoor kosten in rekening te brengen tot een maximum van € 17,50 per Wijziging. Deze kosten worden niet in rekening gebracht in geval van een bijboeking, uitbreiding of wijziging naar een duurdere periode of duurdere Accommodatie.

Bij wijziging naar een goedkopere periode of goedkopere Accommodatie blijft de oorspronkelijke Totaalprijs verschuldigd.

Een aanvulling op een gesloten Overeenkomst is, voor zover die niet tevens een Wijziging inhoudt, in principe mogelijk, waarbij de Ondernemer gerechtigd is ter zake deze Wijziging een nieuwe prijs met de Recreant overeen te komen. Op deze wijziging zijn deze Algemene voorwaarden, de Reglementen en nadere regels zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Aan het door de Ondernemer vastleggen van deze aanvulling zijn geen extra kosten verbonden. Wel gelden de gebruikelijke kosten die gemoeid zijn met de Aanvulling zelf zoals bijvoorbeeld de huurkosten van een (extra) lakenpakket of kindermeubilair.

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om een verzoek om verlenging af te wijzen.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangemeld op dezelfde wijze als waarop kan worden gereserveerd. Verwezen wordt naar het bepaalde onder artikel 3.

In geval de Ondernemer door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de Ondernemer aan de Recreant een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen. Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Recreant als dit voorstel niet binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, schriftelijk door de Recreant is afgewezen. De Ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

7. Aankomst en vertrek

Aankomst

De Accommodatie is op de aanreisdatum beschikbaar vanaf het tijdstip dat vermeld staat op de bevestiging en bij gebreke daarvan vanaf 15.00 uur.

Indien de Recreant verwacht later te komen dan het voornoemde tijdstip, geeft hij dit tijdig door aan de betreffende receptie.

De Accommodatie dient op de vertrekdatum uiterlijk verlaten te worden op het tijdstip dat vermeld staat op de bevestiging en bij gebreke daarvan uiterlijk om 10.00 uur.

Indien de Gast voortijdig vertrekt, is de volledige Totaalprijs verschuldigd.

De Ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 • Indien de Recreant, Mederecreant(en) en/of Gast de verplichtingen uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en reglementen, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen van het (bewakings)personeel van of namens de Ondernemer, ondanks (eventuele) voorafgaande schriftelijke of mondelinge waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de (Mede)Recreant en/of Gast, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de Ondernemer en/of Mederecreanten en/of Gasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Accommodatie bederft of anderszins in negatieve zin beinvloedt;
 • Indien de (Mede)Recreant/Gast, ondanks voorafgaande waarschuwing, in strijd handelt met de bestemming van de Accommodatie.
 • Indien naar het oordeel van de Ondernemer het risico aanwezig is dat de Ondernemer schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

Na opzegging dient de Recreant ervoor te zorgen dat de Accommodatie onverwijld wordt verlaten onder medeneming van persoonlijke eigendommen. De regels voor het in goede staat achterlaten van de Accommodatie, gelden onverkort. De Recreant blijft gehouden de Totaalprijs te betalen.

8. De accommodatie, het park en de faciliteiten

Algemeen

Aan het kamernummer vermeld op de reservering/bevestiging kunnen enkel rechten worden ontleend wanneer hiervoor de in de reservering/bevestiging genoemde voorkeurstoeslag is betaald. De Ondernemer behoudt zich het recht voor een voorkeursverzoek niet te honoreren.

Bij onverhoopt niet beschikbaar zijn van het kamernummer vermeld op het reserveringsbewijs, zal een passend alternatief worden aangeboden.

De artist-impressions/foto’s op de website, in het magazine of andere uitingen van de Ondernemer geven een zo getrouw mogelijk beeld van de Accommodatie. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend

Gebruik

Accommodaties zullen nimmer als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een vaste in de Gemeentelijke Basisadministratie vermelde woonplaats te hebben. Het niet hebben van een vaste woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Gast en kan de Ondernemer nimmer worden tegengeworpen.

Het is verboden de Accommodatie te gebruiken anders dan voor het (recreatieve) doel waarvoor het is bestemd.

Het is verboden de Accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan deze toestemming kan de Ondernemer voorwaarden verbinden die eveneens schriftelijk worden vastgelegd.

Het is verboden de Accommodatie te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht. In afwijking daarvan worden in sommige Accommodaties 1 of 2 kinderen t/m 3 jaar toegestaan boven het maximum aantal personen. De Accommodatie is daar niet standaard op ingericht. Aanmelden bij reservering is vereist. De Ondernemer zal dan aangeven of het verblijf van een extra kind t/m 3 jaar is toegestaan.

Huur van kindermeubilair is in principe mogelijk. Niet elke Accommodatie is echter geschikt voor plaatsing van (extra) kindermeubilair. Aanmelden bij reservering is vereist.

Schoonmaak/onderhoud

Indien de Accommodatie in de visie van de (Mede)Recreant bij aanvang van het verblijf niet correct of compleet ter beschikking is gesteld, dient de (Mede)Recreant dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee uur na aankomst te melden bij de receptie van de Accommodatie. Indien een dergelijke melding niet –tijdig- plaatsvindt, kan geen beroep meer worden gedaan op een beweerd gebrek inzake de Accommodatie.

Een Gast is verplicht de Accommodatie en de directe omgeving (gedurende de looptijd van de overeenkomst) in dezelfde staat te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen of betreden.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor bij niet juist gebruik en/of het niet correct achterlaten van de Accommodatie aanvullende (schoonmaak)kosten aan de (Mede)Recreant in rekening te brengen.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden in of rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden aan de Accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal kunnen leiden tot een recht op enige vergoeding terzake daarvan. De Ondernemer zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

De Ondernemer heeft altijd het recht de Accommodatie te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de (Mede)Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen Totaalprijs. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur) sommen.

Faciliteiten en inrichting terrein

Niet alle faciliteiten van de Accommodatie, horecagelegenheden daaronder begrepen, zijn het gehele jaar geopend. De Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de Faciliteiten in en buiten de Accommodatie.

9. Regels ten aanzien van de Accommodatie/Parkreglement /Reglement Groepen en/of specifieke gevallen

Per Accommodatie zijn (huis)regels (o.a. het Parkreglement) opgesteld waarin aanvullende regels zijn opgenomen terzake van het verblijf in het park en het gebruik van de Faciliteiten.

Overtreding van de Algemene voorwaarden en/of het Parkreglement en/of het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen (en de per Accommodatie geldende aanvullende regels) alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het (bewakings)personeel van of namens de Ondernemer, kunnen verwijdering uit de Accommodatie tot gevolg hebben van het gehele gezelschap (Gezin of Groep) waarbij de toegang tot de Accommodatie zal worden ontzegd, zonder recht op restitutie van de Totaalprijs.

Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de (Mede)Recreant en/of de Gast de toegang tot de Accommodatie worden ontzegd. Een eerste waarschuwing kan dan achterwege blijven. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij aankomst in de Accommodatie of bij de (eerste) waarschuwing een waarborgsom per persoon in rekening te brengen.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zal de (Mede)Recreant een boete verbeuren van € 50,00 per persoon welke met de eventueel betaalde waarborgsom zal kunnen worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij de (Mede)Recreant in rekening te brengen. De Ondernemer is gerechtigd om bij een tweede overtreding of bij een zeer ernstige eerste overtreding, de gehele Groep (of Gezin) te verwijderen uit de Accommodatie en aan alle bij de overeenkomst betrokken personen de toegang tot de Accommodatie te ontzeggen. Deze boeteregeling geldt voor het gehele gezelschap, ook al is slechts een deel van het gezelschap in overtreding.

10. Wet- en regelgeving

Accommodaties

De Ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de Accommodatie, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de Accommodatie (kunnen) worden gesteld.

De Recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat Mederecreant(en) en/of Gast(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de in de Accommodatie geldende (veiligheids)voorschriften strikt naleven.

11. Huisdieren

Reserveringen voor hotelkamers waarin huisdieren zijn toegestaan, zijn enkel te boeken op aanvraag per telefoon/e-mail.

12. Aansprakelijkheid

a. De Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de Accommodatie of de aangeboden Faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de Gasten in de Accommodatie zijn achtergelaten.
2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de Accommodatie.
3. mondeling verstrekte inlichtingen.
4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van de Ondernemer door Derden wordt veroorzaakt.
5. gevolgen van deelname aan sportcursussen, avonturen en activiteiten georganiseerd in of nabij de Accommodatie.
6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website, het magazine of anderszins. Deze binden de Ondernemer niet.
7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld de door de zorgleverancier te leveren zorg in het kader van een Care-arrangement.
8. door derden geleverde diensten in het kader van de tussen de Ondernemer en (Mede)Recreant gesloten overeenkomst.
9. schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van Gasten door personeel van de Ondernemer.
10. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Ondernemer.

b. De Ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

c. De Recreant vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de Recreant en/of van zijn medereizigers en/of van andere Gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (Mede)Recreant in de Accommodatie bevinden.

d. De (Mede)Recreant en/of zijn Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de Ondernemer en/of enige Derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of Derden die zich door hun toedoen in de Accommodatie bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (Mede)Recreant en/of zijn Gasten onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van de Accommodatie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen.

e. Indien de (Mede)Recreant en/of (zijn) Gasten op enigerlei wijze schade heeft of hebben toegebracht aan (eigendommen van) de Ondernemer of zijn Gasten dan wel overlast hebben veroorzaakt of daarbij betrokken zijn geweest dan wel zich op andere wijze hebben misdragen in een Accommodatie van de Ondernemer dan wel in strijd hebben gehandeld met de geldende voorwaarden en/of voorschriften dan wel zich zodanig hebben gedragen of zodanig hebben gehandeld dat dit naar het oordeel van de Ondernemer strijd oplevert met zijn belangen of die van derden, kan de Ondernemer besluiten dat genoemde personen niet meer welkom zijn in zijn Accommodaties en/of de onder zijn beheer staande Accommodaties en kan hij genoemde persoon of personen te allen tijde de toegang tot (een van) deze Accommodaties (laten) ontzeggen zonder dat de Ondernemer schadeplichtig zal zijn.

f. Indien de onder het vorige lid bedoelde (Mede)Recreant en/of (zijn) Gasten desondanks op welke wijze dan ook betrokken zijn bij een reservering waarvoor al dan niet door middel van het volautomatische verwerkingsprogramma een (definitieve) bevestiging en/of factuur is ontvangen dan wel op andere wijze toegang trachten te verkrijgen tot een in het vorige lid bedoelde Accommodatie, wordt dit beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die de Ondernemer het recht geeft de overeenkomst te ontbinden en/of de betreffende persoon of personen de toegang tot de Accommodatie waarin de gereserveerde accommodatie of accommodaties zich bevindt of bevinden, te weigeren zonder dat de Ondernemer schadeplichtig zal zijn en zonder teruggave van reeds betaalde bedragen.

g. De Ondernemer verplicht zich om na melding door de Recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Gasten, passende maatregelen te nemen.

h. Eventuele aansprakelijkheid van de Ondernemer wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,00 per gebeurtenis . De Ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

13. Privacy

a. De persoonsgegevens van de Gasten worden opgenomen in het adressenbestand van de Ondernemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door de Ondernemer zorgvuldig geselecteerde derden. De Ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer van de (Mede)Recreant of de Gasten aantasten, tenzij in het geval dat de Ondernemer in verband met overtreding van de Parkregels en/of in het geval er naar het oordeel van de Ondernemer sprake is of kan zijn van strafbare feiten, de politie inschakelt dan wel in situaties waarin spoedeisende hulp geboden is.

b. Indien de Recreant geen reclame van de Ondernemer wenst te ontvangen of bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden, kan hij dat eenvoudig schriftelijk kenbaar maken aan Roompot, Postbus 12, (NL) 4493 ZG Kamperland of per e-mail aan info@roompot.nl. Het adressenbestand is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (BP) onder nummer m1012567.

c. Indien telefonisch wordt geboekt, geeft de Recreant door middel van het opgeven van zijn emailadres toestemming tot het toezenden van commerciële aanbiedingen door de Ondernemer aan dit emailadres.

d. Indien een Gast tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door of namens de Ondernemer, wordt de instemming van de Gast met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

14. Waarborgsom en verrekening

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties bijvoorbeeld bij reservering c.q. aankomst c.q. verblijf van een gemelde of niet gemelde Groep, per Groep of per individuele Gast van die Groep een waarborgsom/ extra schoonmaak/extra linnengoed in rekening te brengen.

De Ondernemer heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande posten, boeten en schade) op de Recreant en de onder diens overeenkomst vallende Gasten, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met alle door hen betaalde bedragen, waaronder de (extra) Waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur worden nagezonden

De (extra) Waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 7 dagen ná het vertrek teruggestort. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Eén jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom.

Bedragen onder de € 10,00 worden niet gerestitueerd.

15. Overige bepalingen

Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten die tussen de Ondernemer en de Recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Klachten

Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een Gast een klacht heeft. Deze klacht dient ter plaatse en onmiddellijk met de bedrijfsleiding te worden opgenomen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft de Recreant tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Roompot, afdeling Kwaliteit, Postbus 12, (NL) 4493 ZG Kamperland.

Geschillenregeling

Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Geschillen die niet op grond van de wet dwingend moeten worden voorgelegd aan een bepaalde in of bij wet bepaalde rechter, kunnen slechts worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.